Algemene voorwaarden HalR.nl

Laatste wijziging 19 november 2017

Artikel 1               Algemeen

1.1.         In deze algemene voorwaarden wordt onder “wij” respectievelijk “ons/onze” verstaan: HalR.nl. HalR.nl is een handelsnaam van MTB BV, gevestigd te 6229 PM Maastricht aan de Watermolen 1, Kamer van Koophandel 14078796.

1.2.         In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan: natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die ons opdracht geeft tot het leveren van zaken en/of diensten.

1.3.         In deze algemene voorwaarden wordt onder “voorwaarden” verstaan: deze algemene voorwaarden

 Artikel 2: Toepasselijkheid en reikwijdte van de leveringsvoorwaarden

2.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door HalR.nl gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens HalR.nl gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die HalR.nl en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3          De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden.

2.3.         De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk en integraal van de hand gewezen.

2.4.         Bij strijdigheid van een bepaling uit de offerte of orderbevestiging met een bepaling uit deze voorwaarden, geldt de bepaling uit offerte of de orderbevestiging. Ook anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per mail) tussen partijen gemaakte afspraken in afwijking van de algemene voorwaarden gaan voor op de algemene voorwaarden.

2.5.         In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen dan overleggen teneinde een vervangende regeling te treffen, waarbij doel en strekking van de nietige bepaling zo veel als mogelijk behouden blijven.

2.6.         Wij zijn te allen tijde bevoegd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen

Artikel 3:              Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden

3.1          Een overeenkomst komt tot stand zodra  HalR.nl  de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats d.m.v. email en wordt gestuurd naar het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

3.2          De door ons aan opdrachtgever verstrekte bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de bevestiging akkoord te gaan. In geval dat opdrachtgever zich niet kan verenigen met de inhoud van de bevestiging dient hij dit direct aan te geven via het contactformulier op onze website.

3.3          Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen dan die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiger bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

3.4          Wij streven ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

3.5          Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten. Indien het product niet voorradig is hebben wij het recht om in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4               Communicatie

4.1          Communicatie tussen ons en de opdrachtgever geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken.

4.2          De door ons opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de opdrachtgever, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

4.3          HalR.nl stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever (digitaal) ter beschikking, middels plaatsing op de website www.halr.nl.  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de  algemene voorwaarden.

Artikel 5               Tarieven en betaling

5.1          De opdrachtgever is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet-/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door ons worden gecorrigeerd.

5.2          Alle prijzen zijn in euro’s. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

5.3          De prijzen vermeld op HalR.nl  zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.

5.4          Betaling kan gedaan worden d.m.v. de door ons op de website aangeboden betalingswijze. De door u vermelde gegevens dienen te corresponderen met de gegevens benodigd voor de voltrekking van het betaalproces.

Artikel 6               Bezorging

6.1          Bestellingen worden uiteraard zo snel mogelijk afgeleverd.  Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling  tijdig  op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden. De op de internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn.

6.2          De opdrachtgever is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zal er overleg  plaatsvinden tussen  HalR.nl  en opdrachtgever inzake de mogelijkheden voor ander moment van afname. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Wanneer afname niet meer plaatsvindt ontvangt opdrachtgever geen restitutie.

Artikel 7               Aansprakelijkheid / klachten

7.1          Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van HalR.nl ten opzichte van de opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) gemaximeerd tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

7.2          HalR.nl is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

7.3          De opdrachtgever in verplicht mee te werken aan een door HalR.nl geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de opdrachtgever de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

7.4          Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Reclamering  terzake van producten dient zo spoedig mogelijk te geschieden, maar uiterlijk op de dag van bezorging.

7.5          HalR.nl  is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. De opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde argumentatie bestaat terug te zenden. Bij terugzending zonder geldige redenen komen alle kosten ten laste van opdrachtgever.

Artikel 8               Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1          Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

8.2          Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Artikel 9               Privacy statement

9.1          HalR.nl gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen.

9.2          Wij houden ons aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG).

Artikel 10            Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de opdrachtgever recht alle gegevens die wij over opdrachtgever hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Opdrachtgever kan zich hiervoor wenden tot de Functionaris voor Gegevensbescherming van MTB.